Zpravodaj Klubu 17/17

Sedmnácté číslo Aktualit Klubu informuje o proběhlé 9. schůzi Senátu a aktuální rozhodovací praxi Ústavního soudu ČR ve vztahu k územní samosprávě.

9. schůze Senátu

Ve dnech 16. a 17. srpna probíhala 9. schůze Senátu, v rámci které jsme především sledovali návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí včetně návrhu souvisejícího změnového zákona

Senát oba návrhy zákonů zamítl a o stanovisku horní komory Parlamentu bude nyní opětovně rozhodovat Poslanecká sněmovna, která může Senát přehlasovat. Předmětný návrh zákona zamítli senátoři velmi výraznou většinou 60 hlasů ze 71 přítomných senátorů. Tomuto výsledku odpovídala rovněž předcházející diskuse, do které se zapojili senátoři napříč politickým spektrem. 

Klub k předmětnému návrhu zákona neměl v průběhu legislativního procesu žádné vlastní stanovisko, které by publikoval směrem k předkladateli – MF. Návrh zákona však byl několikrát předmětem jednání Předsednictva Klubu, kde bylo diskutováno rovněž (překvapivě) pozitivní stanovisko Svazu měst a obcí ČR. V průběhu jednání Předsednictva Klubu vyjádřili jeho někteří členové nesouhlas s připravovaným zákonem zejména z důvodu nového pojmosloví, předpokládané administrativní a finanční zátěže, absence prováděcích předpisů a celkové nejasnosti navrženého řešení, které kontrolní mechanismy nezjednodušuje. Členové Předsednictva Klubu rovněž připomněli absenci řešení problému duplicit kontrol, které by mělo předcházet nejen jednání o ústavních změnách NKÚ, nýbrž i jednání o tomto zákoně. 

Senátoři ve výše uvedené zajímavé a podrobné diskusi vyjadřovali vesměs podobné argumenty, které doplňovali dalšími příklady a názory z praxe. Diskusi samotnou naleznete zde: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=11&IS=5925&D=16.08.2017#b18208

 Rozhodovací činnost ÚS

Rovněž v uplynulém měsíci jsme registrovali velmi zajímavou rozhodovací činnost Ústavního soudu ve vztahu k územní samosprávě. 

Dne 25. července jsme zaznamenali rozsudek Ústavního soudu ohledně ústavní stížnosti 41 poslanců Parlamentu ČR ve velmi citlivé věci vstupu do obydlí při výkonu kontroly podle zákona o ochraně ovzduší. Ač si je ÚS vědom skutečnosti, že předmětným zákonem dochází k zásahu do ústavně zaručeného práva na nedotknutelnost obydlí jednotlivce, přeci jen je považuje ve světle ústavně hájených práv ostatních třetích osob v daném případě za ústavně konformní, tedy slučitelné s Ústavou ČR. Soud se ve svém nálezu vyjadřuje rovněž k možným excesům veřejné správy, které by mohly při výkonu této působnosti nastat. Na obranu proti nim lze využít správní žalobu, a nikoliv Ústavní soud, který není pokračováním soudního rozhodování v rámci justičních instancí. 

Velmi zajímavé rozhodnutí ÚS naleznete zde: http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2017/Pl._US2_17_vc._disentu.pdf.

Dne 15. srpna rozhodl Ústavní soud o neústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích, které bylo účinné do 30. června 2012. Za neústavní byla označena ta část zákona, která se týkala povinnosti nezletilých poplatníků. V dané věci spatřoval ÚS především rozpor s článkem č. 32 Ústavy, který chrání děti a mladistvé. Velmi pregnantně formulované rozhodnutí ÚS naleznete zde: http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Pl._US9_15_s_disenty.pdf.