O nás

30. srpna 2016

Základní informace o Klubu starostů a primátorů zvolených za ČSSD

komunal-vesnice.jpg

„Klub je dobrovolným vnitrostranickým seskupením, které sdružuje starosty a primátory zvolené v komunálních volbách za ČSSD. Klub zastupuje zájmy svých členů ve vztahu k vnitrostranickým orgánům a vedení ČSSD, ministrům, hejtmanům a Poslaneckému a Senátorskému klubu ČSSD. Klub se podílí na tvorbě legislativního procesu, programových dokumentů ČSSD a udržuje vztahy s ostatními komunálními institucemi v České republice i zahraničí. Klub je místem, kde v demokratické diskusi vzniká společný názor komunálních politiků ČSSD k celospolečenským otázkám.“ 

Podle Statutu Klubu jsou jeho členy starostky a starostové za ČSSD, jejich aktuální počet činí 308 osob. Klub však nepředstavuje žádné elitářské seskupení a je otevřen všem zastupitelům za ČSSD. Každý člen dostává pravidelně zpravodaj Klubu s názvem „Aktuality Klubu“, který vychází v elektronické podobě. Obsahem tohoto zpravodaje jsou především informace o připravované legislativě na vládní i parlamentní úrovni.  Do budoucna osloví Klub všechny zastupitele ČSSD bez ohledu na jejich vykonávanou funkci a velikost obce. 

Organizační struktura Klubu

Podle schváleného Statutu Klubu je nejvyšším orgánem této platformy Valná hromada Klubu, která se skládá ze všech řádných členů, a která se schází nejméně jednou za kalendářní rok. V době mezi konání Valné hromady je nejvyšším orgánem Klubu Předsednictvo s dvouletým mandátem. V komunálních volbách na podzim roku 2014 neobhájila většina členů tehdejšího Předsednictva Klubu své mandáty a po několik následných měsíců tak Klub neměl řádně zvolené vedení. Tato situace se změnila až v červnu 2015, kdy byla svolána 5. Valná hromada Klubu, která zvolila nového předsedu. Předsedou Klubu se stal Ing. Stanislav Mrvka, starosta Jindřichova Hradce. Na rozdíl od období 2011 až 2015 nebyli ostatní členové Předsednictva Klubu poprvé voleni přímo Valnou hromadou podle jednotlivých velikostních sekcí, nýbrž členové Předsednictva byli jmenováni jednotlivými Krajskými výkonnými výbory ČSSD. Každé KVV jmenuje jednoho komunálního politika do tohoto orgánu s výjimkou kraje, z kterého pochází zvolený předseda Klubu. Celkový počet členů Předsednictva Klubu tak činí 14 osob. 

Předsednictvo Klubu

Jednotlivé Krajské výkonné výbory nominovaly do Předsednictva Klubu tyto komunální politiky (s výjimkou předsedy Klubu): Praha: Roman Petrus (06/2015–08/2016), Pavel Jaroš (od 09/2016); Středočeský kraj: Karel Filip; Ústecký kraj: Tomáš Ryšánek; Liberecký kraj: Romana Žatecká; Plzeňský kraj: Martin Zrzavecký; Karlovarský kraj: Jan Picka; Královéhradecký kraj: Hana Masáková; Pardubický kraj: Ladislav Effenberk; Vysočina: Michal Šmarda; Jihomoravský kraj: Karel Goldemund; Olomoucký kraj: Antonín Staněk; Zlínský kraj: Jaroslav Budek a Moravskoslezský kraj: Jaroslav Dvořák

Oproti složení Předsednictva v letech 2011 až 2015 dochází od roku 2015 nejen k podstatnému rozšíření počtu členů, nýbrž k zintenzivnění činnosti tohoto orgánu. V září 2015 si Předsednictvo Klubu zvolilo Výkonný výbor, který se skládá z předsedy Klubu a dvou místopředsedů. Místopředsedy Klubu byli zvoleni primátor Plzně Martin Zrzavecký a primátor Olomouce Antonín Staněk

Aparát Klubu

Organizační a obsahové otázky spojené s činností Klubu zajišťuje tajemník, kterým je Mgr. Petr Schlesinger. Tajemník Klubu se rovněž účastní jako host jednání Předsednictva ČSSD, Ústředního výkonného výboru ČSSD a jednání Poslaneckého klubu ČSSD, z kterých sumarizuje informace pro členy Klubu. Pro ostatní orgány sociální demokracie je tajemník kontaktní osobou a prostředníkem pro jednání s předsedou Klubu či Předsednictvem jako kolegiálním orgánem. Tajemník rovněž připravuje návrhy usnesení a ostatních písemností Klubu, které schvaluje Předsednictvo. 

Obsahová činnost Klubu

Jak vyplývá ze základního zaměření, zabývá se Klub především připravovanou legislativou, ke které vytváří svá odborná stanoviska. Stanoviska Klubu jsou zasílána věcně příslušným ministrům za ČSSD a v případě rezortu, kde ČSSD nemá svého ministra, jsou tato stanoviska zasílána do kanceláře předsedy vlády k projednání s odborem poradců. Stanoviska Klubu jsou rovněž zasílána poslancům za ČSSD, kteří jsou gestory daného návrhu zákona v parlamentní fázi legislativního procesu. Připomínky k připravované legislativě jsou po obsahové stránce často konzultovány se Svazem měst a obcí České republiky, který je největším komunálním svazem s celostátní působností v ČR, a disponuje mnohem větším odborným aparátem než Klub. Vedle připomínkování připravované legislativy se Klub částečně zaměřuje na vzdělávání obecních zastupitelů ČSSD. Klub prohlubuje navázané zahraniční vztahy se sesterskými organizacemi sociálnědemokratických komunálních politiků v jednotlivých německy mluvících zemích i na úrovni Evropské unie.