Zpravodaj Klubu 1/18

Dne 23. ledna se v Kopidlnu uskutečnilo již 13. jednání Předsednictva Klubu. Vedle aktuálně projednávané legislativy hovořili přítomní členové P o dalším směřování Klubu, nadcházejícím mimořádném Sjezdu ČSSD a celkové vnitrostranické situaci.

Aktuálně projednávaná legislativa

Diskuse o aktuálně projednávané legislativě se tentokrát až na výjimky netýkala připravovaných právních norem, nýbrž zákonů, které vznikly v uplynulém období vlády B. Sobotky a nyní se uvažuje o jejich revizi. Tématem jednání tak byla sporná novela zákona o střetu zájmů, zákon o registru smluv a především zákon o pomoci v hmotné nouzi, podle kterého může být na území obce vydáno opatření obecné povahy, pokud se jedná o tzv. „oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“.

V případě registru smluv se v některých větších městech již bohužel potvrdila obava, kterou vyjádřili při projednávání návrhu zákona především senátoři, že registr smluv může být zneužit v konkurenčním boji. Tyto zkušenosti se týkají příkladně městských společností provozujících úklid, které musely zveřejnit cenu, za kterou své služby poskytují, a které jsou nyní velmi podstatně znevýhodněny. Předsednictvo Klubu trvá dále na tom, že celý zákon je zbytečný a nebezpečný. Rovněž v případě střetu zájmů setrvává Předsednictvo na svém negativním názoru, který dlouhodobě prosazuje. Někteří členové Předsednictva zaznamenali úbytek zájemců především o funkce neuvolněných členů rady, kteří se nechtějí „vysvlékat do naha“. Matérie střetu zájmů je v současnosti předmětem ústavní stížnosti, kterou podepsalo i několik vlivných členů Senátního klubu ČSSD.

Dvě členské obce Předsednictva Klubu – Sokolov a Nový Jičín, již mají praktické zkušenosti s opatřením obecné povahy, ostatní členové P. tento postup zvažují. Předsednictvo i nadále trvá na tom, že opatření obecné povahy nelze využít pro celé město, jak o to usiluje například statutární město Kladno. Mezi členy Předsednictva panuje rovněž shoda na tom, že opatření obecné povahy není optimálním nástrojem, avšak jde v současnosti v případě řešení negativních sociálních jevů o nástroj jediný. Opatření obecné povahy má řadu odpůrců, kteří tvrdí, že jde o diskriminační ustanovení, neboť za splnění totožných podmínek nemají žadatelé o doplatek na bydlení na území ČR v různých místech totožná práva. K nejhlasitějším odpůrcům patří přirozeně veřejná ochránkyně lidských práv a instituce zabývající se ochranou lidských práv. Je rovněž otázkou, jak s opatřením obecné povahy naloží v budoucnosti Ústavní soud ČR.

Z výše uvedených již existujících zákonů se svým způsobem vymyká problematika GDPR, která byla rovněž předmětem jednání Předsednictva. Podle dostupných informací jsou v sousedním Rakousku ze sankční části nařízení o GDPR vyloučeny obce spolu s ostatními subjekty veřejné správy. Totožné ustanovení by bylo možné zavést rovněž v případě České republiky, což však není v současnosti bohužel pravděpodobné. Předsednictvo nesouhlasí s lobbyingem malých obcí, které se u Ministerstva vnitra (gestor novely zákona o ochraně osobních údajů) domáhají, aby pouze ony (malé obce) byly ze sankční části GDPR vyloučeny. Předsednictvo požaduje, aby se jednalo o plošné vyjmutí všech obcí bez rozdílu jejich velikosti.

Činnost Klubu v roce 2018

Rok 2018 bude pro Klub velmi těžkým rokem. Jako každá součást sociální demokracie se musí i Klub zvyknout na novou roli, kterou ČSSD po prohraných volbách v říjnu 2017 zaujímá, a pokusit se v ní etablovat. V této souvislosti je pro Klub klíčová otázka, zdali sociální demokracie bude v tomto volebním období v opozici, či zda přijme vládní odpovědnost. Ač by se mohlo zdát, že by pro význam Klubu (a jeho prestiž) bylo výhodnější, aby ČSSD vstoupila za splnění dalších podmínek do vlády A. Babiše, či jiného politika ANO, přesto podporuje Předsednictvo výraznou většinou setrvání sociální demokracie v opozici, její očištění, restart a nový program coby podmínku další budoucnosti. Orientační hlasování Předsednictva ukázalo, že pro setrvání v opozici se vyslovilo 7 z 10 přítomných členů, pouze 3 navrhují, aby ČSSD byla součástí budoucí vlády. Toto stanovisko Klubu bude tlumočeno mimořádnému Sjezdu jako příspěvek komunálních politiků do diskuse o této věci.

Na podzim roku 2018 se uskuteční komunální volby, které mnoho napoví o budoucnosti sociální demokracie v České republice. Klub bude i nadále usilovat o to, aby Vám poskytoval důležité a potřebné informace o aktuálním dění, především v oblasti legislativy. Ač je téměř „za minutu dvanáct“, přesto ještě 22. března uspořádáme seminář na téma dobré praxe při přípravě komunální kampaně. Tento seminář se uskuteční v Praze, místo bude ještě upřesněno.

V současné politické situaci je velmi těžké obhajovat mandát sociální demokracie v komunálních volbách, ale není to nemožné. Mluví za Vás čtyři roky poctivé práce a splněných slibů, které (věřme) voliči skutečně ocení. Takto na nadcházející volby nahlíží rovněž členové Předsednictva, kteří jistě nejsou přehnaně optimističtí, avšak ani tak malověrní, jak by se mohlo zdát :).

Vnitrostranické otázky

Předsednictvo Klubu podporuje kandidaturu komunálních politiků z řad našeho Klubu na nejrůznější funkce v Politickém grémiu ČSSD, neboť „neokoukaní“ a úspěšní komunální politici by skutečně mohli ČSSD být velmi prospěšní. Na druhé straně vyjadřuje Předsednictvo obavy nad tím, že dnes už je kandidátů na funkce v PG v podstatě až přespříliš, což celou situaci činí málo přehlednou a obecně snižuje efektivitu jednodenního Sjezdu na minimum. Komunální politici nesmí v budoucím vedení ČSSD chybět, avšak měli bychom se rovněž pokusit o to mluvit jednotným hlasem a dát svou podporu příkladně jen skutečně těm, kteří mohou mít šanci. Klub rovněž stávajícím i budoucím kandidátům do PG ČSSD nabízí možnou konzultaci, či jiný druh pomoci. Prosím, kontaktujte tajemníka Klubu, máte-li zájem.

V souvislosti s nadcházejícím mimořádným Sjezdem ČSSD hovořil předseda Mrvka o platformě „Zachraňme ČSSD“, jíž je jedním ze signatářů. Starosta Kopidlna H. Masáková seznámila přítomné se svými důvody, proč kandiduje do PG na funkci místopředsedkyně. V rámci diskuse se přítomní informovali o specifické situaci v ČSSD v rámci svých krajů, což je rovněž velmi důležitá deviza společného setkávání Předsednictva Klubu. Další jednání se uskuteční dne  10. dubna v Novém Jičíně.