Zpravodaj Klubu 11/17

Jedenácté číslo Aktualit Klubu informuje o probíhající 57. schůzi Poslanecké sněmovně, která projednávala návrhy zákonů s přímým dopadem do územní samosprávy.

57. schůze Poslanecké sněmovny

Od 16. května probíhá 57. schůze Poslanecké sněmovny, v rámci které se (překvapivě) projednala celá řada návrhů zákonů, které se přímo dotýkají komunální sféry. Věřme, že se některé z nich projednají skutečně dokonce, zejména máme na mysli novelu zákona o rozpočtovém určení daní. 

Již 17. května schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení útlou poslaneckou novelu zákona o obcích, kterou její autoři (Polčák + Kovářová) předložili již v červnu roku 2014 a od té doby zůstala „zaparkována“ v Poslanecké sněmovně. Tato novela se týká ustanovení § 38 odst. 1 obecního zřízení, podle kterého „nemá být porušením nakládání s majetkem skutečnost, pokud obec sleduje jiný důležitý zájem, který je odůvodněný.“ Tato drobná změna má podporu Klubu, o novele bude nyní rozhodovat Senát ČR. Je však otázkou, zdali by odpovědnost za nakládání majetku obcí, resp. civilní i trestněprávní odpovědnost zastupitelů, neměla být řešena systémověji než změnou jedné věty. V každém případě se tento návrh jeví jako bezrozporný. 

Ve stejný den pokračoval první čtení projednávání návrhu zákona o sociálním bydlení, které ani napotřetí ještě stále nebylo ukončeno. Jednotliví řečníci ze strany opozice vznášeli rozličné procedurální návrhy, či se podrobně vyjadřovali k návrhu do té míry, až po 19. hodině byl vznesen návrh na přerušení schůze, která však dne 18. května začínala projednáváním jiného návrhu zákona a návrh zákona o sociálním bydlení tak stále projednán nebyl. První čtení návrhu zákona o sociálním bydlení tak trochu představuje „nekonečný příběh“. Je otázkou, zda by nebylo lepší nechat návrh projít aspoň do výborů. 

Dne 23. května schválila Poslanecká sněmovna ve druhém čtení návrh novely rozpočtového určení daní, které navyšuje obcím podíl na DPH ze stávajících hodnot až na hodnotu 23.58%. Dále návrh navyšuje finanční prostředky na žáka ze současných devíti tisíc Kč až na 13,2 tisíc Kč. Dne 24. května byla ve druhém čtení projednávána novela zákona o obecní policii. Jednotlivé výbory PS schválily komplexní pozměňovací návrh, který se týká především oblasti veřejnoprávních smluv na straně jedné a personálních záležitostí strážníků na straně druhé, včetně potřebné kvalifikace a zkoušek. Stále není vyřešena otázka kompetencí obecních policií při měření dopravy v obcích, kde strážníci měří na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy, tedy mimo „domovskou obec“. Tato možnost má být zrušena, což podporuje mimo jiné předseda Výboru pro bezpečnost Roman Váňa. Podle Klubu by měla být zachována možnost měřit rychlost ve stejném rozsahu jako dnes z důvodu možného zhoršení stávajícího stavu. Pouhá limitace měření rychlosti toliko na své území neřeší podstatu problému, tedy, zdali obce mají mít skutečně zmíněnou kompetenci v oblasti dopravy, která je přinejmenším sporná. Dokud však nebude problém vyřešen v celé své šíři, navrhuje Klub zachování současného stavu. 

Registr smluv

Dne 19. dubna projednal Senát novelu zákona o registru smluv, kterou schválil ve znění pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy Senátu vrátily do znění zákona ta ustanovení, která Poslanecká sněmovna vypustila. Celá věc byla navíc poměrně medializována, a jednotliví poslanci (ČSSD nevyjímaje) byli dokonce ostrakizováni ve svých domovských městech jako osoby, které se zpronevěřily svým novějším hlasováním svému původnímu rozhodnutí o podpoře této antikorupční normy. 

V této rozvášněné situaci (těsně před počátkem volební kampaně) Poslanecká sněmovna o vráceném zákonu ze Senátu zatím nerozhodla a spíše ani nerozhodne. Dne 19. května byla napříč politickým spektrem podána zcela nová poslanecká iniciativa, která novelizuje zákon o registru smluv. Tato novela by měla být projednána namísto výše uvedené „sporné“ novely. Je otázkou, zdali za několik měsíců nebude PS ve stejné situaci jako dnes, a zdali je názor nevládních neziskových organizací zabývajících se bojem s korupcí natolik vážný, že je nutné kvůli nim přerušovat personálně, odborně i finančně náročný legislativní proces, který v daném případě trval od 19. ledna 2016. Na zvážení je tak otázka účelnosti popsaného počínání, které však Klub starostů a primátorů zvolených za ČSSD z důvodu respektování ústavního principu o dělbě moci není příslušný posuzovat:). 

Zpravodaj Klubu 11/17