Zpravodaj Klubu 13/17

Třinácté číslo Zpravodaje Klubu přináší informace o jednání s kolegy ze Štýrska, které se dne 16. června uskutečnilo v Brně a ve Slavkově. Dále přinášíme první reakci na návrh STANu ohledně znovuzavedení institutu domovského práva v ČR.

Jednání s kolegy ze Štýrska

Dne 16. června proběhlo v Brně a v nedalekém Slavkově celodenní jednání s komunálními politiky ze Štýrska, které je druhou největší spolkovou republikou Rakouska. Štýrská delegace byla složena především z komunálních politiků, mezi nimiž byli rovněž tři starostové. Delegaci vedl poslanec Parlamentu Štýrska Wolfgang Dolesch, který je zároveň starostou obce Neudau. 

První část společného jednání se uskutečnila v prostorách Krajského výkonného výboru Jihomoravského kraje, kde proběhla diskuse o komunální politice v České republice a v Rakousku. Za českou stranu se této diskuse účastnil Vít Rajtšlégr za Jihomoravský kraj, Oliver Pospíšil za Magistrát Statutárního města Brna a Tomáš Kratochvíl za městkou část Brno-Bystrc. Během diskuse představili jmenovaní kolegům ze Štýrska základní kompetenční vztahy mezi výše uvedenými orgány veřejné správy a základní problémy současnosti. 

Vzhledem k výrazným podobnostem českého a štýrského systému se diskuse týkala především nepatrných odlišností, příkladně koncepce uvolněných a neuvolněných starostů v ČR, způsobu jejich odměňování či role komunálních svazů s celostátní působností. Na druhé straně prezentovali hosté ze Štýrska územní reformu, s kterou Česká republika nemá zatím po roce 1989 žádné zkušenosti. Během této reformy došlo k redukci počtu obcí Štýrska o více než padesát procent. Tato reforma měla dvě fáze – dobrovolnou a povinnou. Většina dotčených obcí využila ke sloučení fázi dobrovolnou, povinnou fázi jen menšina, která pak k 1. lednu 2015 byla začleněna do jiných obcí na základě zákona. 

Štýrská reforma byla podle kolegů ze Štýrska dobře a transparentně připravena, což předznamenalo rovněž to, že během přezkumu neshledal věcně příslušný Zemský správní soud žádné ústavněprávní pochybení na straně zákonodárce. Na druhé straně byla negativně hodnocena přílišná volnost obcí v dobrovolné fázi, kdy slučování obcí bylo velmi často motivováno politicky (sociální demokracie vs. lidová strana) a nikoliv věcně. 

Podle kolegů ze Štýrska není enormní počet obcí v ČR nadále udržitelný a dříve nebo později čeká i na ČR podobná územní reforma. V tomto ohledu lze vzor ze Štýrska využít jako zdařilou inspiraci. 

Odpolední jednání probíhalo v nedalekém Slavkově, kde byli naši hosté nejprve přijati starostou Slavkova (členem Klubu) Michalem Boudným. Na radnici rovněž probíhala debata o aktuálních problémech Slavkova, které byly přítomným s ohledem na již zmíněnou podobnost obou systémů velmi blízké, a celá diskuse měla velmi přátelský charakter. Následně si hosté prohlédli expozici týkající se bitvy u Slavkova, která se nacházela ve Slavkovském zámku, patřícím do majetku obce. 

 Domovské právo

Dne 22. června jsme poprvé zaznamenali, že hnutí Starostové (ve spolupráci s KDU-ČSL) hodlá jít do voleb s konkrétním návrhem na znovuzavedení domovského práva v ČR. Klub se tomuto právnímu institutu velmi podrobně věnoval a podle našeho názoru není možné resuscitovat systém, který byl v našem právu odstraněn kolem roku 1950 a v době socialismu nahrazen určitým pseudo sociálním systémem, z něhož po roce 1989 vznikl systém sociálního zabezpečení. 

Současný systém sociálního zabezpečení je vázán na osobu žadatele a není rozhodné, kde se tato osoba (v ČR či dokonce v EU) nachází. Pokud by žadatel o různé sociální dávky měl žádat jen ve své domovské obci, zdá se, že by tato skutečnost byla v nesouladu s Ústavou ČR z důvodu volnosti pohybu. Nevíme však, zdali STAN svůj návrh skutečně koncipuje jako návrat do roku 1950, či zda hodlá využít jen některé atributy domovského práva

Konkrétní návrh STANu jistě rozvíří debatu o současném pojetí trvalého pobytu, který je zcela nedostatečný. A právě do této diskuse bychom se jako Klub ČSSD měli zapojit, což může být rovněž náš příspěvek nadcházející volební kampani, která (zdá se) bude mít i komunální rozměr. Je však velká škoda, že ČSSD do svého programu nezařadila nic, co jsme v průběhu jeho přípravy navrhovali. 

Domovské právo je dle našeho soudu už skutečně jen historickým instrumentem, nicméně určitý vyšší stupeň vztahu mezi obcí a jejím občanem je v souladu s dlouhodobým názorem Klubu, že v samostatné působnosti se obce musí primárně postarat o své občany a nikoliv o „přespolní“, řečeno terminologií domovského práva. Pokud návrh STAN půjde tímto směrem, určitě bude o čem jednat.

Vyčkejme prosím však, jak bude vypadat konkrétní návrh STANu, o kterém jistě minimálně na našich webových stránkách bude probíhat diskuse. Zatím jediné dostupné informace o návrhu naleznete zde: https://domaci.ihned.cz/c1–65774920-jako-za-cisare-pana-starostove-chteji-aby-se-do-ceska-vratilo-domovske-pravo

Zpravodaj Klubu 13/17