Zpravodaj Klubu 14/17

Čtrnácté číslo Aktualit Klubu přináší informace o probíhající 59. schůzi Poslanecké sněmovny, která byla zahájena dne 27. června 2017.

59. schůze Poslanecké sněmovny

Od 27. června probíhá 59. schůze Poslanecké sněmovny, na které byly projednány návrhy zákonů, mající bezprostřední dopad do územní samosprávy. Již první den schůze PS byl opětovně schválen návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu, který byl vrácen PS ve znění pozměňovacích návrhů Senátu. Sněmovna návrh zákona schválila v původním znění, tedy bez pozměňovacích návrhů Senátu. Pokud tuto rozsáhlou novelu stavebního zákona podepíše prezident republiky, nabude účinnosti šest měsíců po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. 

Dne 28. června se Poslanecká sněmovna věnovala registru smluv a to hned ve dvou variantách: nejprve byla zahájena rozprava o „původním“ návrhu novely zákona z ledna 2016 (!), který byl vrácen Senátem již v dubnu tohoto roku, a následně téhož dne byla schválena nová poslanecká novela zákona o registru smluv z května 2017 již v prvním čtení. Schválení návrhu zákona podle § 90 odst. 2 Jednacího řádu PS, tedy po prvním čtení, není ve sněmovně vůbec běžné. O návrhu bude nyní rozhodovat Senát. Novela registru smluv se netýká „třeskutých“ témat, kvůli kterým není zatím rozhodnuto o osudu původní novely. Tato novela neřeší státní podniky ani společnosti s majetkovou účastí veřejnoprávních subjektů. 

Z povinnosti zveřejnit své smlouvy jsou však vyjmuty některé další subjekty či situace: vysoké školy a veřejné vědecké instituce v případě doplňkové činnosti; nakládání s výbušninami; výroba a užití pořadů Českou televizí; smlouvy kryté bankovním tajemstvím či kolektivní smlouvy. Navíc v případě krajní nouze (definované občanským zákoníkem) nemusí být smlouva nejprve zveřejněna, aby byla účinná. Nezveřejnění nebrání účinnosti rovněž smlouvy o léčivech.

Novela zákona jistě přináší rozumné změny do stávajícího příliš rigidního pojetí registru smluv a v tomto ohledu má podporu Klubu. Klub se však vždy velmi kriticky vyjadřoval k návrhu zákona jako takovému, který považuje za nadbytečný, nebezpečný a administrativně velmi náročný. Z tohoto úhlu pohledu viděno, není žádná novela s to tento zákon vylepšit natolik, aby v obecné rovině měl podporu starostů ĆSSD. Navíc, bohužel, zůstává nevyřešená otázka, která byla spojena s „původní“ novelou zákona – tedy co s národními a státními podniky a entitami, které ovládá veřejná ruka v konkurenčním prostředí? 

Co lze očekávat?

Od 11. července bude pokračovat 59. schůze Poslanecké sněmovny a dne 19. července bude zahájena 8. schůze Senátu. O všech důležitých událostech Vás budeme informovat. 

Vážení kolegové,

tímto týdnem začíná doba zaslouženého odpočinku a dovolených. Přejeme všem klidné a ničím nerušené léto. 

Aktuality Klubu č. 14