Zpravodaj Klubu 16/17

Šestnácté číslo Zpravodaje Klubu stručně popisuje tři nedávno publikované nálezy Ústavního soudu ČR, které se týkají komunální sféry.

Nedávná činnost Ústavního soudu ČR

V uplynulém měsíci červenci jsme při sledování činnosti Ústavního soudu ČR zaznamenali poměrně velké množství rozhodnutí, které přímo či nepřímo ovlivňují komunální prostředí u nás. Níže stručně popisujeme tři zajímavá rozhodnutí ÚS, včetně odkazů na jejich stažení ve formátu PDF. 

Zákon o půdě

První z popisovaných rozhodnutí ÚS se týká historického majetku církví, které bylo chráněno blokačním ustanovením § 29 zákona o půdě (č. 229/1991 Sb.). Navrhovatelka (fyzická osoba) v rámci restituce obdržela pozemky, ke kterým nabyla vlastnické právo zápisem na katastru. Tyto pozemky však byly historickým majetkem církví a vlastnictví na navrhovatelku nikdy přejít nemělo. Navrhovatelka se (logicky) domáhala u soudu zrušení rozhodnutí soudů obou instancí, neboť byla při zápisu změny vlastnictví v dobré víře a nevěděla, (a vědět ani nemohla), že se jedná o majetek jednoho z církevních řádů. Ústavní soud však návrh zamítl a potvrdil obě soudní rozhodnutí v neprospěch navrhovatelky. 

Zmíněný návrh se sice přímo nedotýká územní samosprávy, avšak lze předpokládat, že i na územní samosprávu mohly v minulosti přejít do vlastnictví pozemky, které obec nabyla v dobré víře, avšak (aniž by to obec tušila) spadaly pod zmíněné blokační ustanovení. Zdá se, že ÚS je v těchto záležitostech spíše rigidní, neboť ani v tomto nálezu nebylo ustanovení § 29 zákona o půdě prolomeno. Celý nález č. j. 1862/16 naleznete zde: http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/III._US_1862_16_an_komplet_na_web_vcetne_disentu.pdf.

Zákon o pozemních komunikacích

Druhé rozhodnutí Ústavního soudu se již výlučně týká komunální sféry. Jde o řízení ve věci zrušení § 24 zákona o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.). Podle tohoto ustanovení může za určitých okolností dojít k uzavírce pozemních komunikací. Toto řízení u ÚS mělo značnou publicitu a politický rozměr, neboť návrh byl podán 18 senátory v návaznosti na uzavírku Hradčanského náměstí v souvislosti s návštěvou ČLR. 

ÚS navrhovatelům nevyhověl a návrh zamítl. Ve svém odůvodnění konstatoval ÚS nutnost existence zmíněného ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích jako takového. O případném porušení zákona, resp. mezí správního uvážení v konkrétní věci uzavírky Hradčanského náměstí, se odmítl vyjádřit, neboť k tomu není příslušný. Pokud měli navrhovatelé za to, že k excesům ze strany veřejné správy v daném případě došlo, měli se obrátit na nadřízené orgány, resp. na správní soudy. Totožnou optikou nahlížel ÚS i na argument navrhovatelů, podle kterého mělo použití § 24 zákona o pozemních komunikacích za cíl jen omezit shromažďovací právo k již povolené demonstraci. ÚS má za to, že pokud by příslušný orgán veřejné správy v této konkrétní věci pochybil, určitě to není důvod k zrušení předmětného ustanovení § 24, které samo o sobě jistě není protiústavní. Celý nález č. j. naleznete zde: http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Pl._US21_16_opraveny.pdf.

„Sedací“ vyhlášky  

Třetí příklad nedávné rozhodovací činnosti se týká obecně závazných vyhlášek měst Varnsdorfu a Litvínova. Podle těchto vyhlášek bylo zakázáno sedět na jiných místech než k tomu vyhrazených. Navrhovatelkou zrušení vyhlášek byla Veřejná ochránkyně práv. 

Ústavní soud shledal zmíněné vyhlášky jako protiústavní, neboť samotné sezení (byť na místech k tomu nevyhrazených), ještě dle jeho soudu nemůže znamenat porušení veřejného pořádku. To může nastat až jinou činností, kterou mohou postihovat policisté ČR, či strážníci obecní policie. ÚS dále odmítl ve svém rozhodnutí konstrukci, podle které by příkladně „posedávání na veřejně přístupném schodišti“ bylo vlastně nezbytnou přípravou k další činnosti, která již vykazuje známky porušení veřejného pořádku. Tuto konstrukci považuje ÚS za rozpornou s podstatou právního řádu, podle které co není zakázáno, je dovoleno. 

Tento velmi zajímavý nález Ústavního soudu č. 34/15 naleznete zde: http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/p-34–15__vcetne_disentu_.pdf

Zpravodaj Klubu 16/17