Zpravodaj Klubu 19/17

Devatenácté číslo Aktualit Klubu přináší informace o 60. schůzi Poslanecké sněmovny, která probíhala od 5. do 13. září. Dále se zabýváme právní úpravou střetu zájmů, podle které musí vybraní komunální politici podat tzv. "vstupní" oznámení v elektronické podobě v období od 1. října do 30. listopadu 2017.

60. schůze Poslanecké sněmovny

Ve dnech 5. až 13. září probíhala 60. schůze Poslanecké sněmovny. Vzhledem k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017, se jednalo o poslední schůzi PS v tomto volebním období

Dne 5. září se sněmovna zabývala návrhy zákonů, které Senát buď zamítl, nebo vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy. Mezi těmito tisky jsme sledovali především návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, kterou Senát na schůzi dne 18. srpna zamítl. 

Během hlasování ve sněmovně nebylo nalezeno potřebné kvorum k tomu, aby sněmovna setrvala na své původní verzi návrhu a návrh zákona tak schválen nebyl. Klub podporuje toto rozhodnutí PS a zejména činnost Senátu, který upozornil na všechny problémy související s touto právní úpravou, o kterých jsme Vás informovali již v minulém čísle. Bohužel je pravděpodobné, že se s touto novelou setkáme v následujícím volebním období. Klub rovněž sledoval návrh zákona o EIA, který sněmovna schválila ve znění pozměňovacích návrhů Senátu. 

Poslanecká sněmovna hlasovala naposledy rovněž o návrzích zákonů ve třetím čtení. Do Senátu postupují vládní návrhy zákona o platebním styku (včetně změnového zákona) a vládní novela rozpočtových pravidel. Dále bylo schváleno několik poslaneckých iniciativ, které se týkají odškodnění občanů ČR žijících na Podkarpatské Rusi, novely spotřební daně, novely zákona o zdravotnických prostředcích a novely zákona o Hospodářské komoře. 

O všech těchto návrzích bude na své další schůzi dne 11. října rozhodovat Senát. Pokud by Senát tyto návrhy neschválil, nebudou schváleny a „spadnou pod stůl“. S ohledem na obsah zmíněných návrhů nemají přímý vliv na územní samosprávu. Přesto budeme bedlivě sledovat následující schůzi Senátu. 

 Střet zájmů

Během uplynulých dvou let upozorňoval Klub často na nevyváženou novelu zákona o střetu zájmů co do ochrany osobních práv politiků, jejímuž obsahu Poslanecká sněmovna dle našeho soudu nevěnovala dostatečný prostor. Mnoho měsíců se totiž Ústavně-právní výbor PS zabýval tzv. lex Babiš, aniž by sněmovna během tří čtení přezkoumala důvodnost a hlavně smysluplnost předložené novely, podle které se všichni politici v podstatě „vysvlékají do naha“. Na zásadní problémy této právní úpravy poukázal až Senát v době, kdy už bylo pozdě. S ohledem na zmíněné ustanovení „lex Babiš“ (zakazující ministrům vlastnit noviny, pozn. P.S.), však byla novela schválena v nevyváženém znění, v jakém ji schválila vláda, podle které jde o protikorupční právní normu. 

Podstatou problému není ani tak rozsah informací, které každý veřejný funkcionář musí zveřejnit, nýbrž skutečnost, že všechny informace budou zveřejněny na internetu, a že se k nim může bez jakékoliv překážky (ba bez registrace) dostat každý. Podle názoru Klubu je tato možnost zbytečně plošná a nebere v potaz ochranu osobnosti veřejných funkcionářů, kterými jsou i vybraní komunální politici. Nevyváženost spatřujeme rovněž ve srovnání s veřejnými funkcionáři „nepolitiky“, kteří podobně jako politici také musí zveřejňovat svá oznámení, avšak v jiném režimu. Na „nepolitiky“ se  veřejnost může „podívat“, až po nutné žádosti a registraci!!!! 

Již v současnosti zaznamenal Klub celou řadu podnětů od našich členů, kdy někteří radní odmítají do budoucna vykonávat svou veřejnou funkci, neboť se obávají nezamýšlených následků, které jim může tato novela coby jednotlivcům v jejich obcích přinést. Problémy jsme zaznamenali plošně jak v malých obcích, tak i ve větších městech. Povinnost podat tzv. „vstupní“ oznámení do registru oznámení musí podat všichni obecní radní bez ohledu na to, zdali jsou uvolnění či neuvolnění a dále všichni uvolnění zastupitelé. Starosta a místostarosta jsou jako členové rady přirozeně rovněž mezi povinnými osobami, zákon nerozlišuje, zda je starosta uvolněný či neuvolněný. Zmíněné „vstupní“ oznámení, které mapuje tzv. bod nula majetku a závazků veřejných funkcionářů, se podává od 1. října do 30. listopadu 2017. Nepodání oznámení může být sankcionováno pokutou ve výši 1 000 Kč až 50 000 Kč

Zpravodaj Klubu 19/17