Zpravodaj Klubu 2/17

Druhé číslo Aktualit Klubu informuje o probíhající 54. schůzi Poslanecké sněmovny.

Aktuálně projednávaná legislativa

Od 10. ledna probíhá již 54. schůze Poslanecké sněmovny, na které byly projednány rovněž návrhy právních norem, které přímo či nepřímo ovlivňují komunální sféru. 

Střet zájmů

Dne 11. ledna přehlasovala sněmovna prezidentovo veto k návrhu zákona o střetu zájmů. V médiích je již řadu měsíců tento návrh zákona redukován pouze na nástroj proti podnikání ministra financí A. Babiše a označován za tzv. lex Babiš. O skutečném obsahu této právní normy se však mnoho nepíše. Až Senát upozornil na podstatnou nevyváženost ochrany osobnostních práv politiků, kteří budou muset zveřejňovat citlivé údaje o vlastním majetku v absolutně komukoliv přístupném elektronickém systému. Zmíněný návrh zákona se tedy stane s konečnou platností součástí českého právního řádu a brzy bude publikován ve Sbírce zákonů. Účinnost většiny ustanovení zákona má nastat od 1. září 2017

Hmotná nouze

Dne 11. ledna schválila sněmovna i přes negativní stanovisko MPSV vládní návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozměňovacích návrhů poslance V. Vilímce. Podle předmětného návrhu mohou obce opatřením obecné povahy zakázat výplatu doplatku na bydlení v určité lokalitě novým žadatelům. Tímto způsobem by mělo docházet například k postupné likvidaci problematických ubytoven, či jiných prostor v dané lokalitě, ve kterých se koncentrují negativní patologické jevy. 

O zmíněném návrhu jsme Vás informovali v několika minulých číslech Aktualit, proto jen krátce. Ač se návrh může jevit jako jdoucí správným směrem, je dle názoru Předsednictva Klubu příliš drastický a antisociální. Neexistuje přeci přímá souvislost mezi doplatkem na bydlení a patologickými jevy v dané lokalitě. Klub navrhuje koncepčnější řešení, které však (zdá se) MPSV není s to vytvořit a obchod s chudobou stále květe. Návrh zákona bude nyní projednávat Senát a Klub bude usilovat o vypuštění ustanovení o opatřeních obecné povahy z předmětného návrhu. Je velmi tristní, že ani na konci volebního období není vyřešena otázka role obce v oblasti problematických ubytoven. Zbývá toliko dodat, že návrh MPSV byl připravován a projednáván více než rok a půl, aby byl v Poslanecké sněmovně schválen v takovém znění, s kterým nemohou sociálnědemokratičtí komunální politici souhlasit. V tomto případě je názor Klubu odlišný od Svazu měst a obcí, který podporuje návrh V. Vilímce.

Další návrhy zákonů

Dne 13. ledna schválila Poslanecká sněmovna novelu obecního zřízení. Zmíněná novela má podporu Klubu nejen z důvodu navřeného zlepšení finančního zabezpečení zastupitelů, nýbrž rovněž z důvodu schválení ustanovení o použití zákoníku práce v otázkách občanskoprávní odpovědnosti zastupitele. Podle návrhu zákona má zastupitel, který způsobí občanskoprávní škodu obci ručit „jen“ do výše čtyřnásobku své odměny a nikoliv do výše celého svého majetku podle občanského zákoníku. Tato otázka nebyla soudy v současnosti jednoznačně vykládána. O návrhu zákona bude rozhodovat Senát, předpokládá se jeho bezproblémové schválení.

Dne 18. ledna přehlasovala sněmovna negativní stanovisko Senátu ve věci návrhu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Podle zmíněného návrhu může stát podstatně zasáhnout do rozpočtů územně samosprávného celku. Zákon o rozpočtové odpovědnosti byl schválen formou jednoduchého zákona, což je dle názoru Klubu v tomto případě neústavní, neboť zákonem dochází k nepřiměřenému zásahu do zaručených práv měst a obcí, který (aby skutečně odpovídal politické vůli v ČR) by měl být schválen oběma komorami s 3/5 většinou. Klub v této otázce zastává identický názor jako Senát, který návrh výraznou většinou senátorů napříč politickými stranami nepodpořil

Ve třetím čtení rovněž prošel sněmovnou návrh novely školského zákona, která se zabývá změnou financování. Zmíněný návrh má podporu Klubu a je očekáváno jeho schválení Senátem. 

Senát

Dne 19. ledna proběhla 4. schůze Senátu, na které byl mimo jiné schválen tzv. protikuřácký zákon, který nepřímo ovlivňuje rovněž města a obce, pokud jsou zde provozovány komunální restaurace. Senát neschválil návrh zákona o ochraně přírody a krajiny, o kterém bude muset znovu rozhodovat Poslanecká sněmovna.