Zpravodaj Klubu 25/17

Dvacáté páté číslo Aktualit Klubu informuje o návrhu Programového prohlášení vlády A. Babiše, které bylo zveřejněno dne 18. prosince. Tento dokument má být podkladem k jednání s ostatními politickými subjekty, ČSSD nevyjímaje. Z těchto důvodů se níže pokusíme o stručné zhodnocení návrhu z hlediska dopadů na územní samosprávu.

Obecně nebývá v České republice zvykem, aby jmenovaná vláda představila nejprve NÁVRH svého budoucího Programového prohlášení a dále jednala s ostatními politickými subjekty o jeho obsahu. Tato skutečnost souvisí s tím, že vláda A. Babiše nemá zatím zajištěnu podporu v Poslanecké sněmovně a dohoda o programu budoucí vlády mezi politickými stranami by mohla tento stav změnit. Mezi politickými stranami, které o návrhu budou jednat je přirozeně rovněž i ČSSD. Programové prohlášení je rozděleno podle jednotlivých oblastí činnosti vlády na celkově 16 podkapitol, které jsou popsány na 33 stranách poměrně stručného a čtivého textu, ve kterém není použito mnoho cizích slov či odborných termínů. Dokument začíná oblastí financování a hospodaření státu a končí oblastí sportu. Z hlediska územní samosprávy se měst a obcí návrh týká nejvíce v podkapitolách „Sociální politika a zaměstnanost“, „Doprava“, „Právo a spravedlnost“ a „Veřejné investice a místní rozvoj“.

V sociální oblasti se vláda A. Babiše mimo jiné vytýčila jako úkol revizi jednotlivých dávek státní sociální podpory, včetně příspěvku na bydlení, který je v této pasáži zmíněn doslovně. Ještě důležitější je však tvrzení, že „zahájíme dialog s obcemi o funkčním rozdělení rolí v sociální oblasti, a po dohodě navrhneme takové změny, aby práce s klientem byla skutečně účinná. Spolupráce mezi státem a samosprávami bude digitalizována a údaje sdíleny.“ V oblasti dopravy stanoví návrh programového prohlášení zcela jednoznačně, že „města na silnicích I. třídy musí mít obchvaty, aby tranzitní doprava nejezdila přes jejich centra“. Výslovně jsou zmíněny například města Ostrava (MČ Poruba), Frýdek Místek, Otrokovice či Karviná, která jsou členy našeho Klubu. Rovněž plánovaná oprava „minimálně šedesáti významných nádražních budov“ se týká měst a obcí, kde tyto nemovitosti leží (např. Most či Praha Smíchov).

Podkapitola „Právo a spravedlnost“ opět volá do útoku proti korupci, tato snaha se jistě dotkne obecních zastupitelů. Vláda A. Babiše má předložit „zákon o ochraně whistleblowingu“ a „zákon o úpravě lobbingu“. Podkapitola o veřejných financích a místním rozvoji se z kvantitativního hlediska týká měst a obcí zřejmě nejvíce. Především má být prosazena „rekodifikace veřejného stavebního práva“. Výslovně se v této kapitole stanoví, že obcím má být zajištěna „metodická podpora pro správné zadávání veřejných zakázek“. Rovněž má být připraven „jednotný model pro správu a prezentaci územních plánů, který přispěje k jejich jednodušší čitelnosti pro občany i veřejnou správu a umožní jejich vzájemnou koordinaci“. Budoucí programovací období má lépe zohlednit potřeby měst a obcí ČR. Poměrně mnoho institutů se týká podpory a rozvoje venkova a především transformace Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond regionálního rozvoje, k čemuž má být zákonem změněna stávající působnost SFRB. V oblasti bydlení se již nehovoří o „sociálním bydlení“ , nýbrž o „dostupném nájemním bydlení pro všechny cílové skupiny obyvatel“. Na druhé straně má být připraven „nový zákon o pomoci lidem v bytové nouzi“.

Některé podkapitoly návrhu ovlivňují územní samosprávu jen nepřímo, především „Digitální Česko“, kde je popsána „digitální revoluce“, která se jistě nevyhne ani městům a obcím. Digitální Česko podle návrhu znamená především „pokrytí vysokorychlostním internetem, propojení všech státních databází a elektronickou identitu pro každého občana“. Rovněž některé návrhy z podkapitoly „Vzdělání věda a výzkum“ nepřímo ovlivní územní samosprávu, například příslib „věcné a finanční revize inkluze, a to tak, aby byly podporovány sítě škol běžných i speciálních, s udržitelným využíváním principů společného vzdělávání“ či „posílení postavení ředitele školy jako manažera“. Nepřímo na územní samosprávu dopadají dále návrhy v podkapitole „Kultura“, „Zemědělství“ či „Životní prostředí“.

První zhodnocení

Základním smyslem návrhu Programového prohlášení vlády A. Babiše je spíše zahájit diskusi s ostatními politickými stranami, než aby se jednalo o skutečný programový dokument. Zřejmě záměrně je proto psán obsahově velmi široce a obecně, aby bylo možné najít v diskusi s možnými politickými partnery rozsáhlé styčné plochy, které by vedly k výslovné či tiché podpoře této vlády.

Z velmi úzkého hlediska územní samosprávy je návrh přeci jen poněkud obecný a o konkrétních problémech, které města a obce pálí i desítky let se vedle jejich občasného zmínění v návrhu nedozvíme to podstatné (což je), jakým způsobem májí být řešeny. Takto nahlížíme příkladně na návrhy týkající se reformulace vztahu mezi státem a obcemi v sociální oblasti, či tvorbu zákona o sociálním bydlení, který se má sice jmenovat „o pomoci lidem v hmotné nouzi“, ale obsahově bude asi velmi podobný. Určitou výjimku tvoří příslib obchvatů, aniž by však zde bylo řečeno, z jakých prostředků se budou hradit.Naopak mnohá velmi důležitá témata v návrhu zcela chybí. Za všechny zmiňme problematiku financování územní samosprávy, včetně revize RUD, rozpočtovou odpovědnost, příspěvek na výkon státní správy a jeho výše či reformní kroky ČR směrem k modernizaci veřejné správy jako takové, tedy daleko širší oblast, než je Digitální Česko.

Návrh prohlášení je více méně diskusním materiálem. O všech jeho budoucích změnách Vás budeme informovat. Dokument přikládáme ke stažení.
 

Návrh Programového prohlášení vlády A. Babiše