Zpravodaj Klubu 3/17

Třetí číslo Aktualit Klubu přináší informace o proběhlé 54. schůzi Poslanecké sněmovny, semináři o stavebním právu a finální verzi vládního návrhu zákona o sociálním bydlení, který byl dne 2. února předložen vládě

Aktuálně projednávaná legislativa

V týdnu od 31. ledna probíhala 54. schůze Poslanecké sněmovny. Z hlediska územní samosprávy očekával Klub především diskusi ke třetímu čtení novely zákona o registru smluv. Projednávání poslaneckého návrhu však bylo přerušeno do příští schůze. Očekává se, že návrh zákona bude vrácen do druhého čtení, kde bude v Ústavněprávním výboru připraven komplexní pozměňovací návrh. Podobný osud, přerušení návrhu, měla i senátní předloha novely služebního zákona, která se sice netýká přímo komunální sféry, nicméně ovlivňuje více než 70 tisíc úředníků státní správy. Projednávání tohoto návrhu se rovněž přesouvá do 55. schůze, která nás čeká v nejbližších týdnech.

Stavební zákon

Dne 26. ledna se v prostorách Poslanecké sněmovny uskutečnil seminář o rozsáhlé novele stavebního zákona. Semináře se účastnila ministryně pro místní rozvoj K. Šlechtová a ministr životního prostředí R. Brabec. Během diskuse vystoupili rovněž zástupci Svazu měst a obcí ČR, kteří nesouhlasí s tím, že soulad stavebního záměru s územně plánovací dokumentací (ÚPD) by měl posuzovat úřad územního plánování ORP. Tato kompetence je podle Svazu nejen nadbytečná, nýbrž i protiústavní, neboť soulad má zkoumat instituce odlišná od obce, která ÚPD vydala. 

Klub nemá k projednávanému návrhu žádné vlastní stanovisko, neboť jde o technicistní záležitost, která komunální sféru ovlivňuje jen nepřímo zejména tím, že tento výkon přenesené působnosti vykonávají obce. Návrh bude v týdnu od 6. února projednán ve výborech, očekává se přijetí mnoha protichůdných pozměňovacích návrhů. Projednávání novely má jistě politické konotace, neboť MMR ústy své ministryně vyjádřilo, že novelu raději stáhne, než aby byla schválena přes nesouhlas předkladatelů. 

Sociální bydlení

Dne 3. února obdržel Klub finální text návrhu zákona o sociálním bydlení. Tento text byl předložen vládě, resp. do komisí Legislativní rady vlády a do LRV samotné. Komise LRV se zabývají jednotlivými právními, mezi komise patří rovněž komise RIA. Legislativní proces v LRV bývá poměrně zdlouhavý, pokud vše půjde hladce, mohla by návrh projednat vláda do poloviny března 2017. Je však otázkou, zdali LRV návrh v této podobě přijme. 

Pro Klub je to již třetí verze návrhu, který dostal k dispozici. Filozoficky zůstala zachována dobrovolnost vstupu obce do systému sociálního bydlení. Pokud však obec zvolí vstup do systému, může svůj názor změnit a vystoupit až po dvou letech. Výstup je podle návrhu možný vždy k 1. lednu kalendářního roku. Pokud obec do systému nevstoupí, má o návrhu, zda osoba je v bytové nouzi, rozhodnout krajská pobočka úřadu práce a byt přidělit Státní fond rozvoje bydlení. Obecně návrh stanoví, že za sociální bydlení je odpovědný stát ve spolupráci s obcemi. Klub velmi kvituje, že tento poměr není obrácený

Klub vznáší k návrhu dvě legislativní připomínky: nesouhlasí s tím, aby obecní úřad v řízení, zdali je osoba v bytové nouzi rozhodoval v samostatné působnosti. Analogicky k ostatním řízením musí jít o působnost přenesenou. Klub dále trvá na tom, aby vstup do systému byl ve vyhrazené kompetenci zastupitelstva. Své připomínky však Klub bude vznášet až v Poslanecké sněmovně. Zcela zásadní otázkou je otázka financování sociálního bydlení, která rovněž není spolehlivě vyřešena

Obecně má však návrh zákona v základních rysech podporu Klubu.