Zpravodaj Klubu 3/18

Třetí číslo Aktualit Klubu informuje především o probíhající 7. schůzi Poslanecké sněmovny PČR, která projednává návrhy zákonů přímo ovlivňujících komunální sféru.

7. schůze PS

Ve dnech 6. a 7. března probíhala 7. schůze Poslanecké sněmovny PČR, na které byly projednávány dva návrhy zákonů, které bezprostředně ovlivňují komunální sféru ČR. Šlo o návrh ústavního zákona, kterým se mění Ústava ČR, na straně jedné, a návrh novely zákona o registru smluv na straně druhé. Oba návrhy byly projednávány v prvním čtení.

Novela Ústavy

V prvním čtení schválili poslanci poslanecký návrh poslanců SPD, který novelizuje Ústavu směrem k přímé volbě starostů. Návrh bude nyní posuzován v ústavně právním výboru PS, který je zároveň výborem garančním, a ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS. Jako každý ústavní zákon, bude muset být i tento schválen rovněž Senátem, pokud by měl nabýt účinnosti.

Postoj Klubu k přímé volbě starostů je podobně jako postoj vlády neutrální, což však v žádném případě neznamená podporující. Přímá volba starostů, primátorů, či hejtmanů má svá pro a proti, v řadě sousedních zemí existuje v různých podobách, Klub však tuto otázku nepovažuje za tak zásadní, aby se jí Poslanecká sněmovna, resp. Parlament jako celek, musel ve volebním roce nutně zabývat. Podle našeho názoru existuje mnoho zásadnějších otázek, které pálí komunální sféru, za všechny zmiňme připravované GDPR, nedostatečně vysoký příspěvek na výkon státní správy (zejména u obcí třetího typu) či systémová změna RUD, která je již řadu let odkládána, o problematice bydlení ani nemluvě. Tříštit síly na tak marginální diskusi, zdali starostové mají být voleni v přímých volbách, považujeme za pokračování populistických tendencí v ČR. V tomto duchu jsme již před časem písemně informovali místopředsedkyni PK ČSSD K. Valachovou.

V návrhu ústavního zákona samotném však chceme vyzdvihnout jednu záležitost, která zatím zůstala bez povšimnutí. Vedle přípravy Ústavy ČR na možnou přímou volbu obsahuje návrh rovněž definici územní samosprávy, která zní: „Obec rozhoduje ve všech věcech územní samosprávy, pokud tyto nejsou zákonem svěřeny kraji“. Klub považuje tuto definici sice za nikoliv zcela zdařilou, zejména sousloví „ve všech věcech“, avšak možná že i tento bod vyvolá v ústavně právním výboru zajímavou diskusi o tom, co územní samospráva v ČR vlastně znamená. Možná se bude jednat o jediný pozitivní počin předmětného návrhu SPD.

Novela registru smluv

Na rozdíl od minulého volebního období, kdy se v Poslanecké sněmovně vyskytovaly poslanecké návrhy na zmírnění stávajícího znění zákona o registru smluv, prošel dne 7. března v prvním čtení poslanecký návrh, který naopak současný stav zpřísňuje. Jde o poslanecký návrh poslaneckého klubu Pirátů, podle nějž se do působnosti zákona o registru smluv se mají navrátit všechny společnosti, které jsou ovládány veřejnou rukou, např. ČEZ. Piráti jsou tak nositeli „protikorupční pochodně“, a již po několikáté se pokusí „spasit“ Českou republiku.

Názor Klubu zůstává v tomto ohledu konstantní: celý zákon je nadbytečný a měl by být zrušen, neboť v řadě případů ohrožuje hospodářskou soutěž obchodních společností, které vlastní veřejná ruka, což nepřímo negativně ovlivňuje i rozpočty měst a obcí. Příkladů máme již docela dost. Klub v této otázce bezvýhradně podporuje dlouhodobý postoj Senátního klubu ČSSD.

Seminář o volební kampani

Dne 22. března se v Lidovém domě v Praze uskuteční od 10.30 seminář  o vedení volební kampaně. Tento seminář je určen pro všechny komunální politiky ČSSD, není omezen jen na uvolněné zastupitele. Z jednotlivých obcí může přijít i větší skupina, je-li zájem. Během semináře vystoupí úspěšní starostové Bohumína (P. Vícha), Náchoda (J. Birke) a Jindřichova Hradce (S. Mrvka), následně bude probíhat diskuse a výměna zkušeností. Přihlášku naleznete níže.

 

DOCX Přihláška na seminář o volební kampani