Zpravodaj Klubu 4/17

Čtvrté číslo Aktualit Klubu informuje o probíhající 55. schůzi Poslanecké sněmovny a o projednávání vybraných novel zákonů (zákon o pohřebnictví a zákon o pomoci v hmotné nouzi.

Aktuálně projednávaná legislativa

V týdnu od 21. února probíhala 55. schůze Poslanecké sněmovny, na které byla mimo jiné schválena ve třetím čtení novela zákona o registru smluv. Původně šlo jen o dílčí změnu zákona, která spočívala ve vynětí „národních podniků“ (v ČR existuje jen n. p. Budvar) z působnosti zákona. Během projednávání v Poslanecké sněmovně byla novela schválena ve znění mnoha pozměňovacích návrhů. Ač nemáme ještě k dispozici finální text, který v nebližších dnech bude zaslán Senátu, zřejmě byla vypuštěna rovněž povinnost obecních obchodních společností zveřejňovat své smlouvy, což je krok dobrým směrem.  Povinnost zveřejňovat by zřejmě měla být zachována již jen u obcí třetího typu. O návrhu bude nyní rozhodovat Senát, očekáváme zajímavou diskusi, která by mohla přinést další pozměňovací návrhy. V Každém případě přetrvává názor Klubu, že daná právní norma je administrativně náročná, nikam nevedoucí, anomální a jako taková zcela nadbytečná.

Novela zákona o pohřebnictví

Vedle projednávání rozsáhlé novely stavebního řádu je v Poslanecké sněmovně ve druhém čtení projednávána rovněž rozsáhlá novela o pohřebnictví, která přináší nové úkoly obcím coby provozovatelům veřejného pohřebiště. Klub připravil spolu se Svazem měst a obcí ČR pozměňovací návrh, který je spojen především s finančními aspekty předmětné služby veřejnosti, kterou obce poskytují. V týdnu od 28. února proběhne v PS druhé čtení, kde bude pozměňovací návrh formálně načten. O pozměňovacím návrhu má Poslanecká sněmovna finálně rozhodnout ve třetím čtení do konce března. 

Hmotná nouze

Dne 1. března bude ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu projednávána novela zákona o hmotné nouzi, kterou Klub dlouhodobě sleduje. Tato novela byla schválena ve znění pozměňovacího návrh V. Vilímce z ODS, jehož podstatou je možnost vydávat opatření obecné povahy v místech s vyšším výskytem tzv. patologických jevů, ve kterých by nebylo možno dále vyplácet fyzickým osobám dávky hmotné nouze – doplatek na bydlení. Klub toto řešení zcela odmítá jako asociální a zřejmě rovněž protiústavní. Velmi podobný názor má na celou věc rovněž Ministerstvo vnitra, které své stanovisko adresovalo MPSV ještě před schválením zmíněného pozměňovacího návrhu v Poslanecké sněmovně. Je zvláštní, že při projednávání návrhu ve třetím čtení nezmínil předkladatel návrhu, ministryně M. Marksová, na plénu o obsahu stanoviska MV ČR zhola nic. Možná, že při znalosti obsahu předmětného stanoviska by poslanci byli hlasovali jinak a Senát by celou věc nemusel pracně a velmi nejistě pozměňovat

Změna RUD ještě v tomto volebním období?

V Poslanecké sněmovně se nachází dva obsahově totožné návrhy krajských iniciativ Libereckého a Pardubického kraje, které mění rozpočtové určení daní v oblasti DPH ze stávajících hodnot na hodnotu 23,58%. Podle vyjádření předsedy Rozpočtového výboru Václava Votavy by se návrh Libereckého kraje mohl schválit ještě do konce volebního období, a to i přesto, že vláda k danému návrhu zaujala před časem negativní stanovisko. I to bývá výrazem konce volebního období, v tomto případě jde o odklon pozitivní J. Klub přirozeně souhlasí s návrhem změny zákona, avšak jedním dechem upozorňuje na skutečnost, že nejde o pravé navýšení RUD, nýbrž o návrat v předešlý stav před rok 2010, kdy byl podíl na DPH jednostranně snížen vládou P. Nečase

Aktuality Klubu č. 4/17