Zpravodaj Klubu 4/18

Čtvrté číslo Aktualit Klubu přináší informace o probíhající 12. schůzi Poslanecké sněmovny, již ukončené 13. schůzi Senátu a několika zajímavých rozsudků Ústavního soudu ČR, které se dotýkají územní samosprávy.

12. schůze Poslanecké sněmovny

Již od 10. dubna probíhá 12. schůze Poslanecké sněmovny, na které jsou schvalovány zákony bezprostředně ovlivňující územní samosprávu. Jde zejména o novelu zákona o střetu zájmů, která byla ve druhém čtení projednána již 10. dubna. Podle návrhu má dojít ke zjemnění stávající povinnosti podávat oznámení podle zákona, která jsou dostupná komukoliv bez registrace, což se většině komunálních politiků jeví jako přílišný zásah do jejich osobnostních práv. Totožný názor dlouhodobě vznáší rovněž náš Klub. Po druhém čtení se k pozměňovacím návrhům musí vyjádřit garanční výbor, kterým je v tomto případě Ústavně právní výbor, což nastalo 17. dubna. Předpokládáme, že třetí čtení se uskuteční buď ještě na této schůzi, či na schůzi nadcházející

Dalším z důležitých novel zákonů, které jsou v současnosti projednávány, je poslanecký návrh, kterým se novelizuje školský zákon. Kromě dalších ustanovení obsahuje zrušení plošné povinnosti přijmout do mateřské školy dvouleté děti, které je od roku 2016 součástí právního řádu s účinností k září 2020. Klub v tomto bodě poslanecký návrh podporuje, neboť dlouhodobě nesouhlasí s tím, aby se jednalo o plošnou a vynutitelnou povinnost, neboť její splnění není z řady důvodů ve všech obcích realistické. Stranou ponechme sebeobslužnost a samostatnost dvouletých dětí, resp. možné následky jejich „odložení“ do školek v tak nízkém věku. Proti poslaneckému návrhu vystoupily kriticky poslankyně za ČSSD Gajdůšková a Valachová, které principy stávajíc úpravy ospravedlňovaly. O této otázce by Klub měl hovořit s novým vedením ČSSD, které bylo zvoleno na 40. Sjezdu s cílem pokusit se o sjednocení postoje k této sporné otázce, které by bylo akceptováno rovněž našimi poslanci. 

13. schůze Senátu

Dne 4. dubna proběhla 13. schůze Senátu, která se zabývala jen jedním návrhem zákona, který prošel z Poslanecké sněmovny (zákon o volbách do Parlamentu ČR). Z této skutečnosti poměrně jasně vyplývá, že legislativní proces je téměř paralyzován, což je způsobeno vládou v demisi, která nemá potřebnou politickou důvěru a nepředkládá reformní zákony. Senát se tak zabývá vlastní legislativní činností, posuzováním návrhů evropských právních norem, mezinárodními smlouvami a ostatními materiály.

Z hlediska komunální sféry se jako důležitý návrh jevila novela zákona o odpovědnosti za přestupky, která se pokusila do právního řádu ČR opětovně zařadit sankci „zákazu pobytu“. Senát k této novele nezaujal žádné stanovisko, návrh tedy nepostupuje do Poslanecké sněmovny a je otázka, zdali bude znovu předložen ve stejné, resp. pozměněné podobě. Klub chápe důvody, proč nebyl návrh zákona schválen, na druhé straně územní samospráva stále nemá žádný účinný represivní nástroj proti osobám, které soustavně (ač v nižší míře) narušují veřejný pořádek a proti kterým jsou stávající represe (pokuty) neúčinné

Rozsudky Ústavního soudu

Za poslední měsíc jsme zaznamenali tři zajímavé rozsudky Ústavního soudu, které se přímo či nepřímo dotýkají územní samosprávy. Dne 12. března se Ústavní soud vyjádřil k zákonu o rozpočtové odpovědnosti, který zasahuje do rozpočtů měst a obcí. Původně mělo jít o ústavní zákon, který byl následně pozměněn a schválen jen prostou většinou jako obyčejný zákon. Ústavní soud neshledal žádný nesoulad s ústavně zaručeným právem na územní samosprávu. Ač jako Klub nesouhlasíme s obsahem předmětného nálezu, přesto jej respektujeme. Nález ke stažení zde: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2018/Pl._US6_17_vcetne_disentu.pdf 

Dne 18. dubna vydal Ústavní soud dokonce dva důležité nálezy, které mohou být využity v rámci území samosprávy. Jde o nález týkající se zveřejňování platů zaměstnanců v rámci práva na informace a nález týkající se protikuřáckého zákona. V případě práva na informace judikoval ÚS konečně „že není bezbřehé“ a v případě nálezu ÚS k protikuřáckému zákonu upozorňujeme zejména na minoritní stanoviska některých soudců ÚS, z kterých vyplývá, že plošný zákon kouření má určité ústavní mantinely, ač protikuřácký zákon byl uznán za souladným s ústavou. Oba nálezy naleznete zde: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2018/Pl._US7_17_vc._disentu.pdf a https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2018/IV._US_1200_16_an.pdf.