Zpravodaj Klubu 5/17

5. číslo Zpravodaje Klubu informuje o probíhající 54. schůzi Poslanecké sněmovny, o 5. schůzi Senátu a 39. sjezdu ČSSD v Brně.

Aktuálně projednávaná legislativa

V týdnu od 28. února do 3. března probíhala 54. schůze Poslanecké sněmovny. Ve druhém čtení rozhodovali poslanci o novele zákona o pohřebnictví a o novele stavebního řádu. U obou návrhů právních norem bude jejich schvalování ve třetím čtení poměrně složité, neboť obsahují velké množství pozměňovacích návrhů. O těchto návrzích budou nyní rozhodovat garanční výbory a až následně proběhne třetí čtení. Lze očekávat schválení obou návrhů do konce března, resp. do poloviny dubna 2017

Dne 1. března projednala Poslanecká sněmovna v 1. čtení novelu zákona o rozpočtovém určení daní, kterou podalo zastupitelstvo Libereckého kraje. Obsahem zmíněné novely je navýšení podílu na DPH na výši 23,58 %, a není nutno dodávat, že novela má podporu Klubu. Její projednávání lze navíc vhodně využít ke zviditelnění starostů ČSSD coby protiváhy hnutí STAN. 

Sociální bydlení

Dne 8. března schválila vláda návrh zákona o sociálním bydlení, který tak postoupil do Poslanecké sněmovny. Již 3. března vyjádřil Klub na svých webových stránkách podporu základním principům zmíněného návrhu a především tomu, aby byl projednán v dalším kole legislativního procesu – tedy v Parlamentu ČR. Zdali bude návrh z časového hlediska skutečně schválen, či zda zůstane „zaparkován“ v Poslanecké sněmovně do konce volebního období, však není zcela zřejmé. Jak bylo řečeno, má návrh v základních rysech podporu Klubu, neboť jde o kompromisní řešení, na kterém se výrazně Klub podílel. 

5. schůze Senátu

Ve dnech 8. a 9. března proběhla 5. schůze Senátu, na které jsme primárně sledovali novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, kterou Poslanecká sněmovna schválila ve znění pozměňovacích návrhů. Klub vznášel námitky zejména vůči pozměňovacímu návrhu V. Vilímce z ODS, podle kterého může obec opatřením obecné povahy zakázat výplatu doplatku na bydlení v určité lokalitě. Klub považuje tento návrh za nebezpečný a zřejmě i protiústavní. Všechny kladné i záporné názory zazněly ve velmi zajímavé, podrobné a tu tam vášnivé, diskusi, která se v Senátu vedla. 

V této souvislosti by Klub velmi rád poděkoval senátoru P. Víchovi, bez kterého by se otázka opatření obecné povahy zřejmě vůbec nestala v Senátu předmětem jednání

Na této skutečnosti nic nemění fakt, že Senát nakonec schválil návrh zákona i přes veškeré výhrady ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Zdali bude novela napadena u Ústavního soudu, není zatím jasné. 

Ústavní stížnost

Dne 10. března byl Ústavnímu soudu podán návrh na zrušení těch částí zákona o rozpočtové odpovědnosti, které se týkají rozpočtů územně samosprávných celků. Klub bezvýhradně podporuje zmíněný návrh, který podali vybraní senátoři napříč politickým spektrem. V České republice je bohužel relevantní judikatury Ústavního soudu, která by se netýkala jen obecně závazných vyhlášek, pouze velmi málo. Předmětný návrh by mohl nejen vyjasnit obsahově sporné otázky návrhu, nýbrž (a to je podstatnější) by mohl rovněž judikovat obecné principy zásahu státu do územní samosprávy v České republice, které zatím v ČR nemáme. 

Elektronická evidence tržeb

Ve dnech 27 až 28. března proběhla elektronická diskuse o Vašich zkušenostech s první vlnou EET. Ač v několika obcích došlo k rušení některých provozoven (restaurace, potraviny, kinotéky či komisní prodej na obcích), ke snížení standardu veřejných služeb v ČR jistě nedošlo. Velmi děkujeme za všechny informace, které jsme od Vás obdrželi.

39. Sjezd ČSSD

Ve dnech 10. a 11. března se na Brněnském výstavišti uskutečnil již 39. Sjezd ČSSD, kde tentokrát nechyběl ani náš Klub. Vůbec poprvé v dějinách ČSSD jsme zde měli vlastní stánek, u kterého se spontánně setkávali nejen naši členové, nýbrž i sympatizanti. Všichni, kteří jste na sjezdu byli, nám dáte jistě za pravdu, že atmosféra u našeho stánku byla příjemná, a že se jednalo o velmi dobrý nápad, na který Klub naváže i v následujících letech. 

Zpravodaj Klubu 5/17