Zpravodaj Klubu 6/17

Šesté číslo Aktualit Klubu informuje o 9. jednání Předsednictva Klubu, které se uskutečnilo dne 28. března v Novém Strašecí.

9. jednání Předsednictva Klubu

Dne 28. března se ve středočeském Novém Strašecí uskutečnilo již 9. řádné zasedání Předsednictva Klubu. Na programu byly dvě velké oblasti: aktuálně projednávaná legislativa a vnitřní záležitosti Klubu.

Aktuálně projednávaná legislativa

Předsednictvo se zabývalo především návrhem novely zákona o rozpočtovém určení daní, který předkládá zastupitelstvo Libereckého kraje, vládním návrhem zákona o sociálním bydlení, vládním návrhem zákona o řízení a kontrole veřejných financí, vládním návrhem novely zákona o NKÚ a poslaneckým pozměňovacím návrhem J. Zavadila, který mění vládní návrh novely zákoníku práce. 

Předsednictvo Klubu bezvýhradně podporuje plánované zvýšení podílu na DPH na hodnotu 23,58%. V této souvislosti byl zmocněn S. Mrvka, aby tento názor starostů ČSSD tlumočil předsedovi B. Sobotkovi. V případě návrhu zákona o sociálním bydlení upozorňuje Předsednictvo Klubu na skutečnost, že návrh neprošel řádným projednáním v LRV a byl schválen jen stanoviskem předsedy LRV, kterým je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. 

Předsednictvo i nadále setrvává na svém názoru ohledně rozšíření pravomocí NKÚ, které podmiňuje až zrušením multiplicit vykonávaných kontrol. Zmíněný pozměňovací návrh J. Zavadila nemá podporu Předsednictva Klubu. Jeho obsahem je rozšíření každého navýšení mezd plošně na všechny zaměstnance dané právnické osoby. Tento obecný princip má být použit příkladně ve zdravotnictví, kde v nedávné době došlo ke skokovému navýšení platů. V těchto případech má podle návrhu dojít k automatickému navýšení platů všem zaměstnancům, tedy i nezdravotnickému personálu. Předsednictvo Klubu při projednání PN poslance Zavadila poukázalo na obecný nevyřešený problém, že vláda rozhoduje o navýšení platů obecních a krajských zaměstnanců, aniž by byl vytvořen mechanismus refundací těchto zásahů do rozpočtů územně samosprávných celků, a že na rozdíl od Asociace krajů ČR nejsou obce, SMO ČR, přítomny dalšímu vyjednávání. Tuto otázku považuje Předsednictvo za tak zásadní, že bude obsahem jednání s ministry za ČSSD, které se uskuteční dne 19. dubna 2017. 

Vnitřní záležitosti Klubu

Předsednictvo projednalo strukturu materiálů pro jednání s ministry za ČSSD a značnou pozornost věnovalo přípravě 6. Valné hromady, která se uskuteční dne 13. června 2017 v Praze, v Lidovém domě. Během projednávání tohoto bodu zazněla rovněž informace, že věcně příslušným místopředsedou ČSSD pro komunální sféru již není Milan Chovanec, nýbrž Petr Dolínek. Členové Předsednictva rovněž diskutovali o možnosti svolání jednání starostů ve svých krajích a o využití potenciálu komunálních politiků v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny. 

 

Zpravodaj Klubu 6/17