Zpravodaj Klubu 10/17

Desáté číslo Aktualit Klubu informuje 10. jednání Předsednictva Klubu, které se uskutečnilo dne 16. května v Novém Městě na Moravě.

10. jednání Předsednictva

Dne 16. května se v Novém Městě na Moravě uskutečnilo jubilejní (již desáté) jednání Předsednictva našeho Klubu. Vedle legislativních otázek byl podrobně projednán obsah příspěvku starostů ČSSD k volebnímu programu do nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny, vnitřní záležitosti Klubu a dopady aktuální politické situace na územní samosprávu. 

Legislativa

Předsednictvo Klubu se věnovalo především novele zákona o rozpočtovém určení daní, která se stále nachází ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně. Vedle navýšení podílu DPH až na 23, 58% přináší zmíněná novela navýšení finančních prostředků na žáka ze současných 9 tisíc Kč až na 13 tisíc Kč. Schválení této novely považuje Klub za NAPROSTO stěžejní pro tento rok. Dále byl zmíněn návrh zákona o sociálním bydlení, který sněmovna stále projednává teprve v prvním čtení a novela zákona o registru smluv. V otázce registru smluv setrvává Předsednictvo na svém zamítavém postoji k návrhu zákonu jako celku

Značná pozornost byla věnována novele zákona o hmotné nouzi, především institutu opatření obecné povahy, který obce mohou od 1. června 2017 použít v případech „výskytu sociálně nežádoucích jevů“. Podstatou zmíněného opatření obecné povahy, bude-li vydáno, by pak byl zákaz vydávat doplatky na bydlení v dané lokalitě pro úřad práce. Předsednictvo Klubu vyjádřilo opakovaně zásadní nesouhlas s navrženým opatřením, které je diskriminační vůči žadatelům a v podstatě stejně nepřezkoumatelné jako byl bývalý „souhlas obce“, který byl dle tvrzení MVČR protiústavní. Klub se domnívá, na rozdíl například od Svazu měst a obcí ČR, že daný nástroj je rovněž protiústavní, a že by jej obce měly používat skutečně velmi uvážlivě, což je rovněž doporučení Předsednictva Klubu. Velmi negativně hodnotilo Předsednictvo i skutečnost, že zatím není k dispozici žádná metodika MPSV a MVČR

Předsednictvo Klubu se dále zabývalo budoucím uspořádáním územního členění České republiky. Šlo o první, „oťukávající“, diskusi na toto téma, z které vyplynulo především to, že Předsednictvo v obecné rovině podporuje znovuzavedení pojmu „okres“ do českého právního řádu. Přirozeně nejde o totožný pojem, který zde existoval do roku 2000, okresem by měly být nově nazývány obce třetího typu. Dualistický systém výkonu státní správy, zůstává i nadále zachován, žádná změna ve smyslu znovuzavedení okresních úřadů se nechystá. Předsednictvo se této otázce bude věnovat i na příštích jednáních 

Příspěvek Klubu k volebnímu programu

V návaznosti na jednání se členy vlády za ČSSD se Předsednictvo zabývalo otázkami rozvoje bydlení, financování oprav místních komunikací, rozvoje veřejné dopravy a podpory sportu. Předsednictvo se většinově shodlo na obsahu příspěvku, který bude tvůrcům programu zaslán do konce května. Po zaslání bude příspěvek zveřejněn rovněž členské základně. 

6. Valná hromada

Vážení kolegové, s ohledem na konec volebního období a připravovanou volební kampaň, do které se rovněž zapojí i členové našeho Klubu, rozhodlo Předsednictvo jednomyslně o posunutí termínu konání 6. Valné hromady Klubu až do doby po volbách do Poslanecké sněmovny – na 14. listopadu 2017. Původně avizovaný červnový termín VH se tímto ruší. 

Zpravodaj Klubu 10/17