Zpravodaj Klubu č. 26

V uplynulém týdnu byla zahájena již 53. schůze Poslanecké sněmovny, která projednávala návrhy zákonů s přímým či nepřímým dopadem do územní samosprávy. Klub sledoval zejména projednávání novely zákona o střetu zájmů, o pomoci v hmotné nouzi a obecního zřízení.

Poslanecká sněmovna

V uplynulém týdnu byla zahájena již 53. schůze Poslanecké sněmovny, která projednávala návrhy zákonů s přímým či nepřímým dopadem do územní samosprávy. Klub sledoval zejména projednávání novely zákona o střetu zájmů, o pomoci v hmotné nouzi a obecního zřízení. 

Střet zájmů

Zákon o střetu zájmů byl dne 29. listopadu schválen ve znění pozměňovacích návrhů Senátu a čeká na podpis prezidenta. Uvolnění zastupitelé, neuvolněný starosta a neuvolnění radní mají povinnost zveřejňovat jednotlivá oznámení v nově vzniklém elektronickém registru, do kterého bude mít přístup každý bez zvláštní registrace. Povinnost podat oznámení bude na rozdíl od současného stavu již od počátku funkce, nikoliv až po výkonu jejího prvního roku, aby bylo údaje s čím porovnávat.

 Na možný nesoulad tohoto registru s ochranou osobních práv poukázal při projednávání tohoto návrhu především Senát České republiky, s čímž se Klub zcela ztotožnil. Mediálně byl tento návrh označován za „lex Babiš“, ustanovení týkající se vlastnictví společností však na územní samosprávu až na výjimky nebude mít žádný dopad, na rozdíl od ostatních ustanovení návrhu zákona. Jde o jednu z právních norem, která jde podle našeho názoru za hranice dobře míněné transparentnosti. Bohužel se touto otázkou s ohledem na ministra financí až na Senát téměř nikdo nezabýval. 

Hmotná nouze

Dne 29. listopadu byl rovněž projednáván ve druhém čtení návrh novely zákona o hmotné nouzi, který se pokouší vyřešit sporné ustanovení § 33 odst. 5 zákona, tzv. „souhlas obce“. Zmíněný návrh byl ve třetím čtení vrácen zpět do čtení druhého, ve kterém byly načteny další pozměňovací návrhy. Celá věc se táhne již více než dva roku, dosud k nespokojenosti všech aktérů. 

Poslanec V. Vilímec (ODS) navrhuje ve svém pozměňovacím návrhu, aby každá obec měla možnost určit oblast s výskytem negativních sociálních jevů. Do této oblasti by nešly žádné nové doplatky na bydlení kromě doplatků stávajících. Procesně by se tato oblast měla vyhlašovat opatřením obecné povahy, které by realizoval pověřený obecní úřad. 

Ač se na první pohled může jevit, že by opatření obecné povahy mohlo plnit svůj účel – zvýšení role územní samosprávy v oblasti bydlení, je sporné, zda existuje přímá úměra mezi zmíněnou oblastí se zvýšeným výskytem sociálně negativních jevů a doplatkem na bydlení. Z toho důvodu je rovněž sporná ústavnost celého návrhu. Klub jej spíše nepodporuje, neboť v ČR není zajištěna potřebná záchranná síť pro osoby, které by doplatek na bydlení nedostaly a zároveň neměly jinou možnost ubytování v dané obci. Návrh je tak z pohledu Klubu příliš asociální, ač byl sepsán ve spolupráci (a má podporu) se Svazem měst a obcí ČR. 

O návrhu poslance Vilímce bude hlasovat Poslanecká sněmovna zřejmě již tento týden. 

Obecní zřízení

Novela zákona o obcích byla projednána ve druhém čtení. Výbor pro veřejnou správu přijal velmi důležitý pozměňovací návrh, který se týká všech zastupitelů bez výjimky. Podle návrhu tohoto výboru se případná občanskoprávní odpovědnost zastupitele má řídit podle zákoníku práce a nikoliv podle občanského zákona. Tato otázka nebyla dosud spolehlivě rozhodnuta, soudy rozhodují bohužel nejednotně, což přináší právní nejistotu. 

Tato změna má naprostou podporu Klubu, neboť podle občanského zákona by zastupitel ručil do výše svého veškerého majetku. S ohledem na odměnu, kterou dostávají především neuvolnění zastupitelé, by se tato konstrukce jevila jako příliš tvrdá v porovnání s ručením podle zákoníku práce, kdy osoba ručí „jen“ do čtyřnásobku své průměrné mzdy

Rozpočtové určení daní

V souvislosti s projednáváním krajských legislativních iniciativ se opětovně otevírá otázka navýšení rozpočtového určení daní. Během jednání pracovní skupiny RUD na Ministerstvu financí bylo navrženo zvýšení daně z přidané hodnoty výměnou za zrušení daňových výnosů z hazardu. Tento návrh byl odmítnut napříč komunálními svaz s celostátní působností jako nerealistický. Klub přirozeně pragmaticky podporuje každé navýšení rozpočtového určení daní, avšak vedle navýšení DPH navrhuje rovněž zařazení jiných druhů daní do rozpočtového určení. 

Senát

Dne 30. listopadu se uskutečnila 2. schůze Senátu, na které byla projednávána mimo jiné tzv. rozpočtová odpovědnost. 

Původně se jednalo o sérii tří návrhů zákonů – ústavního zákona, doprovodného zákona a změnového zákona. Z důvodu chybějící 3/5 většiny v Poslanecké sněmovně se však některá ustanovení ústavního zákona dostala do zákona doprovodného, který byl schválen procesně jako jednoduchý zákon, tedy bez kvalifikované většiny. Rozpočtová odpovědnost byla Poslaneckou sněmovnou schválena bez ústavního zákona, ač značně zasahuje do rozpočtů obcí a krajů. Tuto skutečnost považuje Klub za ústavně nekonformní. 

Klub navrhoval Senátu, aby během projednávání tohoto návrhu došlo k vypuštění obcí a krajů z návrhu, čímž by však návrh ztratil vnitřní konzistenci a jeho přepracování by trvalo příliš dlouho. Z těchto důvodů byl Senát nucen návrh zákona zamítnout. O jeho konečné podobě tak bude rozhodovat ještě Poslanecká sněmovna nejistým výsledkem. Pokud Poslanecká sněmovna setrvá na svém původním návrhu, lze očekávat možné ústavní stížnosti vůči nedovolenému zásahu státu do územní samosprávy. 

Sociální bydlení

Dne 2. prosince se uskutečnilo pracovní jednání mezi předsedou Klubu S. Mrvkou a ministryní práce a sociálních věcí M. Marksovou ve věci přípravy zákona o sociálním bydlení. MPSV připravuje kompromisní návrh sociálního bydlení, který chápe kompetence obcí v sociálním bydlení jen jako dobrovolné. Obce tak podle zmíněného návrhu se mohou samy rozhodnout, zdali budou sociální bydlení realizovat. Pokud se k realizaci rozhodnou, má se sociální bydlení týkat jen občanů obce, kteří dlouhodobě žijí na jejím území. Kompromis tak zcela odpovídá návrhům Klubu, které byly za poslední půlrok vznášeny na adresu MPSV. Je však otázkou, zdali návrh zákona bude skutečně z časových důvodů schválen Parlamentem ČR, či zda bude jen projednán vládou.