Zpravodaj Klubu č. 27

Dvacáté sedmé číslo Aktualit Klubu informuje o aktuálně projednávané legislativě ve druhém a třetím prosincovém týdnu. Tímto číslem se uzavírá 5. ročník činnosti Klubu.

Aktuálně projednávaná legislativa

V týdnu od 6. do 9. prosince pokračovala 53. schůze Poslanecké sněmovny, na které byla projednávána mimo jiné novela zákona o pedagogických pracovnících, která se nepřímo dotýká územní samosprávy coby zřizovatelů základních a mateřských škol. Klub podporuje vládní návrh zákona, na základně kterého má dojít ke zlepšení finanční situace pedagogických pracovníků

Během zmíněného týdne byl schválen státní rozpočet, který rovněž nepřímo ovlivňuje fungování základních i vyšších územně samosprávných celků. Klub kvituje navýšení příspěvku na výkon státní správy o 5%, nicméně stále poukazuje na skutečnost, že jednostranné snížení příspěvku v roce 2011 o 17, 6 % stále není vyrovnáno. 

Dne 14. prosince se uskutečnila 3. schůze Senátu. Projednávané návrhy zákonů však tentokrát neměly přímý vztah k územní samosprávě jako takové. Senát mimo jiné přijal pozměňovací návrhy k zákonu o vinohradnictví, o kterém byla vedena v Poslanecké sněmovně poměrně bouřlivá debata, zejména od zastánců malých vinařů. 

Výbory

Dne 15. prosince se uskutečnilo jednání výboru pro sociální politiku, na které byla projednávána rovněž novela zákona o hmotné nouzi. Sociální výbor schválil oba pozměňovací návrhy poslance V. Vilímce, které však tentokrát nemají podporu KlubuKlub především nesouhlasí s tím, aby obec měla možnost opatřením obecné povahy určit, jakou oblast považuje za sociálně problematickou, do které by Úřad práce v budoucnu neposkytoval doplatky na bydlení. Ač se tento návrh může jevit zajímavě, přeci jen neexistuje přímá souvislost mezi vyplaceným doplatkem na bydlení coby dávkou v hmotné nouzi a sociálně patologickými jevy v obcích. Návrh je tak z hlediska Klubu diskriminační. 

Dne 16. prosince se uskutečnila první schůzka odborníků na ústavní právo s cílem připravit rozsáhlejší změny Ústavy ČR, která je účinná již od roku 1993. Územní samospráva je v této skupině zastoupena Svazem měst a obcí, který navrhuje především definovat územní samosprávu již v textu Ústavy ČR a kodifikaci finančních záruk po vzoru ústav jednotlivých spolkových zemí. Zmíněné návrhy mají podporu Klubu. Identický obsah návrhů svazu je součástí Příspěvku k přípravě Dlouhodobého programu ČSSD, který v červnu 2016 schválila Valná hromada. Návrhy Klubu se však v první verzi Dlouhodobého programu ČSSD bohužel neobjevily

Legislativní plán 2017

Toto volební období se již chýlí ke svému konci, což je patrno rovněž i z počtu návrhů právních předpisů, které má vláda v roce 2017 projednat. Jejich objem je podstatně nižší, než tomu bývalo v uplynulých třech letechJiž v lednu bychom měli očekávat věcný záměr zákona regulující oddlužení obcí, který má připravit Ministerstvo financí ve spolupráci s MV. V červnu nás čeká návrh zákona o sociálním podnikání (MPSV) a návrh zákona o sportu (MŠMT), které se nepřímo týkají činnosti měst a obcí. V září se zaměříme na návrh zákona o sociálních pracovnících (MPSV) a návrh zákona o územně správním členění státu (MV). 

Jednání o sociálním bydlení

Dne 20. prosince se za účasti předsedy vlády B. Sobotky uskutečnila pracovní schůzka mezi předsedou Klubu S. Mrvkou a ministryní práce a sociálních věcí M. Marksovou o sociálním bydlení. Schůzce byl rovněž přítomen JUDr. S. Křeček, zástupce Veřejného ochránce práv. Během schůzky byl představen kompromisní návrh, jehož podstatou je dobrovolné zapojení měst a obcí do budoucího systému sociálního bydlení. Pokud se obce zapojí, jejich povinnost obstarat sociální byty se má týkat jen občanů obce, kteří dlouhodobě žijí na území obce nejméně 24. měsíců. S tímto návrhem Klub podmíněně souhlasí, neboť ještě nemá k dispozici paragrafové znění. To by měl Klub obdržet do konce letošního roku. 

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, tímto číslem Aktualit Klubu je ukončen 5. ročník naši činnosti spojený s rokem 2017. Dovolte mi prosím, abych jménem Předsedy Klubu S. Mrvky, i jménem svým, Vám všem popřál krásné Vánoce a úspěšný start do nového roku 2017. Vše dobré! J